platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Thema Sociale Duurzaamheid

Dossier Sociale Duurzaamheid

Terwijl steden momenteel een hoge druk op de beschikbare woonruimte ervaren, is de demografie van Nederland in beweging: de bevolking vergrijst, het aantal alleenstaanden groeit en het immigratiecijfer stijgt. Hoe kunnen steden ruimte blijven bieden voor een diverse bevolking met uiteenlopende woonbehoeftes?

Hoewel op veel plekken wordt aandacht besteed aan hoe ‘de inclusieve stad’, ‘de sociale stad’ of ‘de toegankelijke stad’, gaat het realiseren van sociaal duurzame leefomgevingen gepaard met vele vragen en onduidelijkheden. Wat is bijvoorbeeld een ‘goede’ leefomgeving? Wat kunnen we doen in gebiedsontwikkeling om daaraan bij te dragen? En hoe meten we sociale duurzaamheid in steden eigenlijk? In dit dossier vindt u een verzameling van de voornaamste artikelen, onderzoeken en blogs rondom deze vragen op Gebiedsontwikkeling.nu.

Wat is sociale duurzaamheid?

In de brede zin draait sociale duurzaamheid om “het streven de leefkwaliteit van mensen te verbeteren, in huidige en toekomstige generaties”. Hierachter gaan verschillende waarden schuil, zoals diversiteit, democratie, sociale rechtvaardigheid, individueel welzijn, collectief welzijn, sociale cohesie. Sociale duurzaamheid is dus een overkoepelend en pluralistisch begrip, dat wil zeggen: een begrip dat met veel waarden geladen is. Omdat mensen deze waarden verschillend kunnen wegen, kan de interpretatie van sociale duurzaamheid erg verschillen. Het is daarom belangrijk om bij de toepassing goed te kijken, en te bediscussiëren, wat in een specifieke context de beste interpretatie van het begrip is.

3 december 2019

“So what the hell happened?”

Uitgelicht

23 juni 2020

Laten we positief gezonde steden maken

Uitgelicht

25 augustus 2020

Maak een keuze voor een rechtvaardige stad

Uitgelicht

23 november 2020

De buurt centraal voor een sociale en duurzame stad

Uitgelicht

28 oktober 2020

Naar een eco-inclusieve gebiedsontwikkeling

Uitgelicht

21 februari 2022

Hoe kan iedereen waardig leven?

Hoe kun je er ruimtelijk voor ontwerpen?

De inrichting van de gebouwde omgeving heeft invloed op sociale duurzaamheid. Denk aan ruimtelijke aspecten zoals betaalbare woningbouw, gemengde wijken, de aanwezigheid van maatschappelijk vastgoed en plezierige openbare ruimte. Let wel, de fysieke ruimte kan enkel faciliteren – sociale duurzaamheid is daarnaast iets wat deels ‘uit zichzelf’ moet ontstaan. Ook wordt de uiteindelijke sociale duurzaamheid die gebruikers van gebieden ervaren vaak medebepaald door bijvoorbeeld persoonlijke voorkeuren en natuurlijke sociale processen.

11 januari 2019

Wat, waar en voor wie bouwen we?

Welke partij is verantwoordelijk voor sociale duurzaamheid?

Wat partijen via gebiedsontwikkeling moeten doen om sociale duurzaamheid te bevorderen is een nog weinig-beantwoorde vraag. In discussies doemen suggesties op over meer ruimte voor bewonersparticipatie, strengere spelregels via bijv. wetgeving of juist meer vertrouwen in samenwerkingen. Op grote lijn lijkt de crux te liggen in de afstemming tussen de ‘ontwikkelende partijen’ van gebiedsontwikkeling enerzijds en de ‘beherende partijen’ anderzijds. Oftewel, in de samenwerking tussen vastgoedontwikkelaars en gemeenten enerzijds en sociale werkers, maatschappelijke organisaties, lokale ondernemers of burgerinitiatieven, anderzijds.

3 februari 2021

Via nieuwe samenwerkingen bouwen aan inclusieve steden

Uitgelicht

24 februari 2021

Sturen op onvastheid: het dilemma van de inclusieve stad

Uitgelicht

Hoe meet je sociale duurzaamheid?

Er bestaat een breed scala aan meettools die maatschappelijke meerwaarde beogen te meten, zoals veiligheidsindexen of leefbarometers. Deze instrumenten hebben echter vaak een beperkte reikwijdte en meten slechts een enkel aspect van sociale duurzaamheid. Daardoor ontstaat de kans om in gebiedsontwikkeling de plank flink mis te slaan (bijvoorbeeld wanneer een leefbarometer wordt gebruikt om ‘sociale cohesie’ te monitoren). Om sociale duurzaamheid in volle breedte te monitoren, lijkt de meeste potentie te zitten in kwalitatieve methoden, zoals evaluaties van buurtpanels, of in breed-opgestelde indexen, zoals de capability-benadering of de brede welvaartsmonitor.

26 maart 2020

Sociale duurzaamheid: meer dan een checklist

Uitgelicht

3 juli 2020

Zo meet je de waarde van sociale investeringen

Uitgelicht

Wat zijn goede voorbeelden?

14 november 2019

Parkstad moet Rotterdam-Zuid verbinden

Uitgelicht

26 februari 2019

Toronto: sociaal door verdichting?

Uitgelicht

Contactpersoon

Celine Janssen pp
Céline Janssen

Promovenda / onderzoeker Leerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft

Bekijk alle artikelen